ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 ม.ค. 2554
352 ประกาศ รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
372
04 ม.ค. 2554
353 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
22 ธ.ค. 2553
354 ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเฉิลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
01 ธ.ค. 2553
355 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
26 ต.ค. 2553
356 ประกาศเรื่องการประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
337
20 พ.ค. 2553
357 การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
310
26 มี.ค. 2553
358 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
30 พ.ย. 2552
359 ประกาศ ออกให้บริการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
302
12 พ.ค. 2552
360 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40