ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง เรื่องการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. หูล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 พ.ย. 2561
202 ขยายเวลารับสมัครและแก้ไขและยกเลิกคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 พ.ย. 2561
203 ประกาศ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 พ.ย. 2561
204 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (หลักเกณฑ์การประกวดกระทง)1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 พ.ย. 2561
205 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 พ.ย. 2561
206 ใบสมัคร การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 พ.ย. 2561
207 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
28 ก.ย. 2561
208 ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ก.ย. 2561
209 รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ส.ค. 2561
210 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40